Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw

Kategoriadłużne zagraniczne (PLN)

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-3 Yr, pomniejszone o koszty zarządzania

Zarządzający Paweł Klimkowski , Piotr Święcik

Agent transferowyMoventum Sp. z o.o.

Ryzyko 3

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1998-06-01

Firma zarządzającaOPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszING Bank Śląski S.A.

Polityka inwestycyjnaOd 40 do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw. Do 10% w akcje obejmowane w ramach wykonania praw przysługujących Subfunduszowi z dłużych papierów wartościowych będących przedmiotem lokat subfunduszu oraz w inne akcje w okresie obowiązywania wezwania, którego warunki przewidują odkupienie przez wzywającego wszystkich akcji od dotychczasowych akcjonariuszy. Do 100% lokat mogą stanowić inwestycje denominowane w walutach obcych.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): SEB 2 = 0,47%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-20:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,07  -0,02  0,49  0,71  2,87  7,50

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Skandii zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.