Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji Plus

Kategoriafundusz papierów dłużnych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark75% Citigroup Poland Government Bond Index + 25% WIBID

Zarządzający Radosław Cholewiński , Michał Stawicki

Agent transferowyPekao Financial Services Sp. z o.o.

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1995-06-13

Firma zarządzającaPioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszBank Pekao S.A.

Polityka inwestycyjnaAktywa funduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. Udział lokat innych niż dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe nie będzie wyższy niż 20% aktywów.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): PIO 2 = 0,18%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-20:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,04  -0,19  0,25  0,61  1,77  6,69

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Skandii zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.