Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strateg

Kategoriafundusz zrównoważony

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark50% WIG + 50% Citigroup Poland Goverment Bond Index 1 to 3 Year Local Terms

Zarządzający Paweł Dolegacz , Zenon Łyś , Tomasz Płatek

Agent transferowyPekao Financial Services Sp. z o.o.

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2004-08-31

Firma zarządzającaLegg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszING Bank Śląski S.A.

Polityka inwestycyjnaUdział akcji w aktywach funduszu będzie się zawierał w przedziale od 25% do 75% aktywów. Fundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe a w szczególności dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz nie posiada ustalonych, stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne, realizując politykę strategicznej alokacji aktywów.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): KAHA 1 = -0,21%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-20:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,06  -0,22  -0,11  -6,61  -5,26  -19,26

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Skandii zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.