Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Min. 75% aktywów funduszu jest inwestowane w wierzytelności, papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne i prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności. Pozostałe środki są inwestowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego.


Waluta bazowaPLN

Ryzyko 6

Data pierwszej wyceny2014-12-19

Firma zarządzającaAltus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszmBank S.A.

Polityka inwestycyjna


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): FIZ 2 = 0,38%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-09-30:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,21  0,38  0,57  3,26  8,41  b.d.

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Skandii zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.