Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus

Kategoriafundusz papierów dłużnych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% WIBID 3M + 50 pb

Zarządzający Marek Kuczalski

Agent transferowyMoventum Sp. z o.o.

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2004-01-28

Firma zarządzającaTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

Bank depozytariuszBank Pekao S.A.

Polityka inwestycyjnaAktywa Funduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o oprocentowaniu stałym. Papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na zagranicznym rynku regulowanym.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): ALL 2 = 0,95%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-20:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,01  0,33  1,03  2,39  1,21  7,86

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Skandii zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.